Grundläggning

Borrade pålar

Borrade pålar används när man vill påverka omgivningen minimalt. Samt när markförhållandena är för svåra traditionellt slagna pålar. Det finns även inget max eller minimimått på hur lång en borrad påle kan vara, det kan tex vara olämpligt om slagna pålar skulle vara kortare än 3 m, lite överdrivet, en slagen påle skulle kunna ramla omkull om den var kortare än 3m. Borrade stålpålar borras minst 0,5 m in i friskt berg och står efter stoppslagning stadigt fast.

Borrade stålpålar är tillverkade av obehandlat stål och kan antingen levereras med gängad skarvhylsa eller med fasade kanter för stumsvetsning.

Vi använder oss av kända leverantörer som har CE/ETA godkända pålar. Vi utför och verifierar pålarna lastkapacitet i enlighet med eurokod, pålkommissionens rapport 106. 

Vi dimensionerar pålarna efter ert projekts förutsättningar såsom omgivningspåverkan, lastkapacitet, livslängd, Ekonomi.

Alla pålar kan antingen borras med luft som spolmedie eller med vatten typ wassaraborrning. Vi föredrar att borra med vatten då det blir minst omgivningspåverkan samt minst påverkan i arbetsmiljön för borrare o andra yrkesgrupper samt 3:e man.

Stagborrning

Vi är specialister på stag. Stagborrning hör även till de metoderna där höga krav ställs på omgivningspåverkan.

Det finns några olika typer och benämningar på ”stag” och stagborrning. 

Stag kan antingen fås som homogena kamstänger typ GEWI/GWS, linstag typ vajer, självborrande, ihåliga stag typ MAI/Ischebeck. Stagen kan antingen fås med ”dubbelt korrosionskydd”, kallas permanenta stag eller som ”nakna stag” utan korrosionskydd för temporära stag. 

Bergstag och jordstag är de vanligaste och används oftast när man vill bakåtförankra t.ex en spont eller vill förankra en betongkonstruktion eller ett kranfundament.

Bergstag kan utföras som generellt 3 typer:

1.     Självborrande ihåliga stag som borras med vattenspolning där spolvattnet pumpas invändigt igenom staget tills staget bergborrats hela förankringslängden för att sedan injekteras fast med cementsuspension. Staget kan i förankringszonen antingen borras med vatten eller cementsuspension.

2.     Linstag, vid installation av linstag behöver en casing eller ett foderrör borras ner till berg sedan behöver förankringlängden bergborras med en bergkrona. Sedan monteras linstagen som ett paket eller vajer för vajer genom foderröret och ner i berget och injekteras fast. Foderröret kan antingen dras upp eller lämnas kvar.
Linstag används oftast som permanenta stag och vid höga laster.

3.     Homogena kamstänger, samma förfarande som vid linstag men det är endast en ”singel stång” som injekteras fast, ej ett paket. Jordstag har lite olika benämningar: traditionella jordstag för bakåtförankrade sponter, jordspikning för att säkra en slänt eller injekteringspålar. Installationsförfarandet är typ det samma. Självborrande ihåliga stag som borras med cementsuspension pumpas invändigt igenom staget tills staget borrats hela förankringslängden. För att få frilängd samt att säkra returflödet så kan ett foderrör installeras. Man bör tidigast 7 dagar efter det att stagen injekterats fast (utan tillsatsmedel) provdra och förspänna stagen.

 

Stålkärnepålar

En blandning mellan borrade stålpålar och bergstag. Tillhör även de kategorin pålar där det ställs höga krav på omgivningspåverkan. Pålarna används där det behövs mycket lastkapacitet ofta både tryck o drag dvs de kan ta upp last både på spetsen och manteln.
Verifieras både med provdragning och stötvågsmätning. Stötvågsmätning utförs innan injekteringsbruket hunnit härda. Medans provdragning utförs tidigast 7 dagar efter att pålen injekterats fast.

Sponter

Det finns flera olika typer av sponter och sponttyper. De 3 vanligaste är, traditionellt slagen stålspont, borrad berlinerspont, borrad pilewall där de två sistnämnda används där det ställs höga krav på omgivningspåverkan samt även när marken och jordlagren ej bedöms vara traditionellt spontningsbara. Borrad berlinerspont används som ett bra komplement när det ej är lämpligt med traditionellt slagen spont. Rören borras med ett visst c/c avstånd varpå efterhand det schaktas så svetsas utfackningsplåt intermittent mellan rören.

Borrad ”pilewall” är en dyrare variant av spont, används där det krävs högre böjmotstånd samt att det finns höga krav på omgivningspåverkan samt att även krav på vattentäthet kan upprätthållas. Spontlås är svetsade längs utsida rör och rören borras ”rör i rör” eller ”lås i lås”. Varpå ingen utfackningsplåt behövs mellan rören.

Grundförstärkning

Grundförstärkning utförs i regel inomhus på bottenvåningen eller källaren o syftar till att precis som det låter grundförstärka huset. Vanligast är borrade stålpålar eller slagna stålpålar, det förekommer även injekteringspålar.

Vid borrade pålar så används en liten larvburen borrmaskin med kort mast (källarmaskin eller källarmus) som kommer igenom en dörrpost. Pålelementen som används varierar beroende på tillgänglig takhöjd, vanligtvis 1m eller 1,5m samt oftast ej heller påldimensioner över 220mm.

Vid grundförstärkning så vill man helst borra pålarna med wassara, detta för att minska omgivningspåverkan, minska risker för sättningar för det redan känsliga huset som behöver grundförstärkas samt även att arbetsmiljön på arbetsplatsen blir bättre för borrarna och andra yrkesgrupper.

Stålarbeten

Vi utför alla typer av stålarbeten inom grundläggning enligt SSEN1090-2 samt vi har egna WPQR. Skulle vi sakna ngr WPQR för erat ändamål så svetsar vi upp nya.

Betongarbeten

Vi har alla nödvändiga betongbehörigheter, betongkurs klass 1 platsgjutning samt undervattensgjutning.
Vi följer regelverket, vi har både behörighet o kompetens när vi injekterar o gjuter i pålar. Vi utför även mindre platsgjutna betongkonstruktioner tex kantbalk/fotbalk för spont samt pålade betongkranfundament.

Annan övrig borrning

Vi utför även andra typer av borrningar på kundernas begäran.

Till exempel:. 

  • Borrning för vajersågning
  • Tunnelspiling
  • Horisontalborrning för VA/El/Tele/Opto
  • Filterbrunnar
  • Grundvattenrör
  • Borrning för inklinometerör 
  • m.m.